3. Verslag Raad van Toezicht

3. Verslag Raad van Toezicht

3. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren en het beleid van de directie en benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder. De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Stichting Texels Museum en stelt de begroting, jaarrekening en beleidsplannen van STM vast.

De leden van de RvT hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, commercieel en/of juridisch gebied en kunnen op grond daarvan als klankbord fungeren voor de directie. De leden stellen zich onvoorwaardelijk achter de doelstelling van STM en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. De leden van de RvT ontvangen een vaste onkostenvergoeding van € 1.700,- per kalenderjaar.

Governance

Stichting Texels Museum past in haar organisatie de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Daarnaast zijn de Ethische code voor Musea, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie van toepassing. STM is daarnaast een goededoelenorganisatie zoals beschreven in het reglement ‘CBF-erkenning Goededoelenorganisaties’. Zij leeft de regeling Beloning directeuren van goededoelenorganisaties na.

STM heeft in haar statuten de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. STM wordt bestuurd door de directie, waarop toezicht wordt gehouden door de RvT. De RvT heeft uit haar midden een auditcommissie ingesteld die onder meer toezicht houdt op de financiële gang van zaken en de verslaggeving daarvan. De remuneratiecommissie vult de werkgeversrol van de RvT in.

Er is in 2020 bij geen van de leden van de directie of van de RvT sprake geweest van een tegenstrijdig belang.

In 2020  is besloten de statuten van STM aan te passen en ze verder in lijn te brengen met de Governance Code Cultuur en de Wet bestuur en toezicht die in 2021 zal gaan gelden. Dit traject wordt in 2021 afgerond. De verhouding tussen de RvT en het bestuur is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een reglement waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd.

Vergaderfrequentie en focus

Er is een jaaragenda voor 2020 opgesteld, met vergaderdata en vaste onderwerpen, waarbij de gekozen data gesynchroniseerd zijn met de beschikbare voortgangsrapportages op financieel gebied en andere resultaatgebieden.

De RvT en de directie hebben in 2020 in totaal vijf keer formeel met elkaar vergaderd. Daarnaast is met regelmaat informeel met elkaar overlegd. De RvT heeft twee keer per jaar een overleg met de Ondernemingsraad, in 2020 vonden die bijeenkomsten plaats in juli en september.

Vanaf maart 2020 heeft de directie de RvT nauwgezet op de hoogte gehouden van (financiële) gevolgen van de COVID-19-maatregelen en de wijze waarop de organisatie hierop heeft gereageerd. Naast deze onderwerpen is er tijdens de vergaderingen gesproken over de voortgang en risico’s van grote en nieuwe projecten, de verdere professionalisering van de organisatie (doelen en resultaten formuleren, meten en evalueren) en personeel.

In 2020 heeft Bas van Spréw als interim-bestuurder gefungeerd, ondersteund door Albert Zandstra en Anneke Schrama. In het najaar van 2020 is in nauwe samenwerking met de OR en het MT gestart met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder. De geselecteerde kandidaat die per 1-1-2021 zou starten moest tot onze spijt wegens persoonlijke omstandigheden afzien van de functie.

Er is een systeem voor de monitoring en evaluatie op alle relevante resultaatgebieden met kwartaal- en jaarrapportages. Die rapportages vormen onder andere de basis op grond waarvan de RvT haar toezichthoudende taak kan uitvoeren, maar zijn ook een essentieel besturingsmechanisme voor STM. Het systeem wordt permanent onderhouden en geoptimaliseerd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Vanaf 1 december 2019 heeft mevrouw A. Westbroek wegens privéomstandigheden niet meer deelgenomen aan de activiteiten van de Raad van Toezicht. Haar lidmaatschap is per 1 april 2020 beëindigd. Per 1 juli 2020 is de RvT versterkt met twee nieuwe leden die beiden voor vier jaar benoemd zijn. De samenstelling van RvT was in het jaar 2020 als volgt:

Dhr. R.W. Heutink (voorzitter), lid remuneratiecommissie, benoemd tot 5 december 2022.

Organisatie, ondernemerschap, marketing

Andere functies:

 • Directeur Heutink Bijvoorbeeld BV
 • Lid Raad van Commissarissen en lid auditcommissie NV Waterbedrijf Drenthe

Mw. A. van der Horst, voorzitter remuneratiecommissie, benoemd tot 5 december 2022.

Organisatie, HR

Andere functies:

 • Directeur Servicecentrum/Bedrijfsvoering Gemeente Alkmaar
 • Bestuurslid Stichting Texels Welzijn

Mw. A. Westbroek, lid auditcommissie. Lidmaatschap beëindigd per 1 april 2020.

Juridische zaken, governance

Andere functies:

 • General Counsel Holland Casino N.V.

Dhr. F. Koster, voorzitter auditcommissie, benoemd tot 27 november 2023.

Financiën

Andere functies:

 • Penningmeester Raad van Toezicht Landschap Noord-Holland
 • Penningmeester bestuur Landschapsbeheer Nederland
 • Penningmeester bestuur De12Landschappen
 • Regent Johan Pieter Kuiper Fonds Texel
 • Lid beleggingscommissie Nationale Monumenten Organisatie

Mw. S. Rip, benoemd per 1 juli 2020 – tot 1 juli 2024.

Juridische zaken, governance

Andere functies: geen

Dhr. C. Schouten, lid auditcommissie, benoemd per 1 juli 2020 – tot 1 juli 2024.

Financiën, juridische zaken

Andere functies:

 • Zakelijk mediator, ReulingSchutte, Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van GroenWest, Woerden

Rooster van aftreden

Het streven is de Raad voor het einde van 2022 verder uit te breiden met één lid, zodat een zorgvuldige overdacht bij het einde van de termijn van R.W. Heutink en A. van der Horst geborgd is.