Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
4.2 Organisatie - Jaarverslag Texels Museum 2020

4.2 Organisatie

4.2 Organisatie

4.2 Organisatie

Doel strategisch plan 2015:
In 2020 is STM een krachtige speler en een efficiënt en effectief werkende organisatie. Andere organisaties zoeken aansluiting bij STM.

 4.2.1 Structuur en strategie

Voor Ecomare, Museum Kaap Skil, de Oudheidkamer en de Vuurtoren is in 2019 een nieuw visiedocument geschreven; hierop is in 2020 voortgeborduurd met een strategisch plan voor de periode 2020-2024. Dit is eind 2020 vrijwel gereed.
Er stond eind 2020 een organisatiestructuur met een directeur plus een managementteam bestaande uit:
– Museummanager Ecomare en Vuurtoren
– Museummanager Kaap Skil en Oudheidkamer
– Manager Bedrijfsvoering
– Manager Publiekszaken

Nadat in december de manager Bedrijfsvoering vertrok bij STM, bleek in januari 2021 dat de directeurspositie niet werd ingevuld. Met het oog op de financiële beperkingen is besloten deze beide functies niet direct opnieuw in te vullen. Dit zal echter gevolgen hebben voor de organisatiestructuur.
Vanaf maart 2021 is een voorlopige invulling gegeven met een directie bestaande uit de drie resterende MT-leden.

4.2.2 Veiligheid en integriteit

Binnen STM willen we graag dat iedereen op een veilige en prettige manier zijn werk kan doen. In de personeelsgids zijn afspraken vastgelegd. In 2020 zijn voor STM vastgesteld en geïmplementeerd: een integriteitscode plus een online gedragscode – die ook gebruik van sociale media omvat. In deze documenten zijn de afspraken rond het integer omgaan met collega’s, vrijwilligers, externen, maar ook de middelen, materialen en objecten van de stichting vastgelegd. Tevens is de klokkenluidersregeling definitief vastgesteld. Voor diverse functies – waaronder het werken met groepen bezoekers en/of minderjarigen –  is een VOG van de medewerker vereist.

De medewerkers konden met zaken rond ongewenste omgangsvormen altijd al terecht bij een externe vertrouwenspersoon van GIMD. Deze dienst is uitgebreid met een vertrouwenspersoon integriteit. In 2020 hebben er geen meldingen van integriteitskwesties plaatsgevonden.

4.2.3 Risicobeheersing

Tijdens de jaarlijkse interim-controle onderzoekt de externe accountant de administratieve organisatie en geeft in de management letter aanbevelingen voor het verbeteren van de interne controle. In de periode van interim-directeurschap met twee gevolmachtigden, is extra aandacht besteed aan zorgvuldigheid rondom de tekenbevoegdheid.  Het aandachtspunt van het ‘vier-ogenprincipe’ bij het werken met contant geld op de Vuurtoren is weggenomen doordat vanaf de heropening in 2020 slechts nog online tickets worden verkocht.

Eind 2017 is in samenwerking met de preventiemedewerker een bedrijfsbrede RI&E uitgevoerd, op basis waarvan een gedegen plan van aanpak is ontwikkeld. Dit plan is besproken met het managementteam en een deel van de maatregelen uit dit plan van aanpak zijn al doorgevoerd. Dit is in 2020 voortgezet. Volgens planning zal eind 2021 opnieuw een RI&E worden uitgevoerd.

De ICT-beheerders van de stichting hebben scherp zicht op de digitale veiligheid binnen de organisatie. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 hebben zij snel gehandeld om te zorgen voor goed werkende en veilige mogelijkheden voor werken op afstand. Zo kon – en kan nog altijd – een groot deel van de medewerkers efficiënt thuiswerken.

4.2.4 Klachtenregeling

Stichting Texels Museum kent een procedure voor het omgaan met klachten van bezoekers, donateurs en andere belanghebbenden. Een korte klachtenregeling is op de websites te vinden. Alle klachten en opmerkingen worden geregistreerd bij het directiesecretariaat. Ook klachten via sociale media worden beantwoord en geregistreerd.  In 2020 ontvingen wij zeven formele klachten, waarvan een via Facebook. De – vanuit de overheid opgelegde – verplichting tot het online boeken van tickets bleek voor enkele bezoekers een bezwaar. Net zoals het beleid vast te houden aan het toegestane maximum aantal bezoekers per tijdslot soms tot onbegrip leidde. Op de klachten is adequaat gereageerd.

4.2.5 Samenwerkingsverbanden

STM wil een interessante en sterke partner zijn voor anderen (museumnetwerk). In de toekomst hopen we dat meer musea en organisaties op Texel aansluiting bij ons zoeken. Het verder professionaliseren van de organisatie is hiervoor een voorwaarde. Met veel partijen wordt al doorlopend samengewerkt; deze samenwerkingen zijn van grote waarde. Een aantal samenwerkingsverbanden uit 2020:

 • Met onder meer de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt intensief samengewerkt in het project ‘Museum Kaap Skil Vernieuwt’.
 • In samenwerking met het Nationaal Park wordt jaarlijks een trainingsdag georganiseerd voor gastheren en gidsen.
 • Met Staatsbosbeheer wordt intensief samengewerkt bij het aanbieden van excursies in de Texelse natuur. STM draagt ook bij aan projecten rond de ontwikkeling van het Hoge Berggebied.
 • Ecomare speelt een prominente rol in het overleg over het Zeehondenakkoord, samen met de overheid en de andere opvangcentra in Nederland.
 • Er is een doorlopende samenwerking binnen de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Dit uit zich bijvoorbeeld in gezamenlijke tentoonstellingsprojecten en overleg over educatie en vrijwilligersbeleid.

Daarnaast wordt met een groot aantal partijen samengewerkt, waaronder Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Gemeente Texel, VVV Texel, IVN, Nationaal Park, Waddenvereniging, NatuurEducatie Texel (Net), Texels OndernemersPlatform TOP, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Koninklijk NIOZ, Wageningen University & Research, Wageningen Marine Research, Technische Universiteit Delft, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Amsterdam Fashion Institute, Textile Research Centre Leiden, Stichting Zuiderzee Musea, The School of Historical Dress in Londen, ICOM, COMCOL, DEMHIST, de Museumvereniging, de andere Texelse musea, Duikclub Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de KNRM, Waddenhaven Texel, TESO, VisNed, Nationaal Archief, Rijksmuseum Amsterdam, Scheepvaartmuseum Amsterdam.

Bijzondere samenwerking – Zeehondenakkoord

De Nederlandse zeehondencentra zijn in 2020 een gezamenlijke werkwijze overeengekomen. Voor Ecomare is het geen grote verandering, omdat de zeehondenopvang op Texel al volgens de principes van het akkoord werkt. In het eerste Zeehondenakkoord dat op 3 juni 2020 is ondertekend, staat dat de zeehondenopvang met de inzet van zeehondenwachters wordt geprofessionaliseerd en dat zeehonden alleen nog onder bepaalde voorwaarden worden opgevangen. Strandgangers die een zeehond in problemen zien, kunnen bellen met een meldpunt. Een zeehondenwachter zal het dier observeren en uiteindelijk besluiten de zeehondencentra of het dier wordt opgevangen. Op Texel hebben de dierverzorgers van Ecomare de rol van zeehondenwachter. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na vier jaar geëvalueerd.

De zeehondencentra die het akkoord hebben ondertekend zijn: Stichting A Seal, Centrum voor Zeezoogdierenzorg, Stichting Texels Museum (Ecomare), Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, Stichting Zeehondenopvang Terschelling, Stichting Eerste Hulp bij Zeehonden en Stichting Reddingsteam Zeedieren Nederland. De volgende partijen hebben daarnaast aangegeven het akkoord te steunen: Staatsbosbeheer, de Coalitie Wadden Natuurlijk, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Dierenlot.

4.2.6 MVO-beleid

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. Ecomare heeft al jaren het gouden Green Key-keurmerk. Dit wordt tweejaarlijks getoetst. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook een belangrijk onderdeel in de Green Key-keuring. STM neemt de invulling van haar maatschappelijke taak serieus. Door het aanbieden van stageplaatsen en vrijwilligerswerk, samenwerking met de reclassering en met een sociale werkplaats. Maar ook samenwerking met Stichting De Traanroeier, Duikclub Texel en de dorpscommissie van Oudeschild.

Sinds 2019 heeft Museum Kaap Skil ook de gouden Green Key. Een mooie stap in het duurzaam ondernemen binnen STM. In het najaar van 2020 zijn Museum Kaap Skil en Ecomare opnieuw gekeurd en door de keurmeester weer voorzien van de gouden Green Key.

Het duurzaam ondernemen uit zich binnen STM onder meer in:

 • Een groene energieleverancier: Engie (collectief EnergyProof)
 • Energiegebruik beperken (led-lampen)
 • Watergebruik beperken
 • Warmte-koudeopslag bij Ecomare en bij Museum Kaap Skil
 • Afval scheiden, ook heel nadrukkelijk in de musea
 • Aanbod in winkels en restaurants zo duurzaam mogelijk
 • De inkoop van veel lokale producten
 • Inkoop van groene schoonmaakmiddelen en dergelijke
 • Bewustzijn bij medewerkers vergroten
 • Een elektrische auto en een elektrische fiets voor personeel
 • Fietsenplan voor woon-werkverkeer

Duurzame ontwikkelingen

Een groot deel van het jaar stond er op het buitenterrein van Ecomare een bouwkeet met daarin een tentoonstelling over plastic soep in zee. Deze was ontstaan uit een stageproject en een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’ en Ecomare. Een bijzondere manier om de bezoekers van Ecomare bewust te maken van het probleem van plastic in zee.

Medewerkers van de afdeling techniek en dierverzorging maakten een milieu- en kostenbewust vlot, speciaal voor de grijze zeehonden. Het is volledig van gerecycled materiaal gemaakt. Grijze zeehond Annie was meteen dolenthousiast.