Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/jaarverslag.texelsmuseum.nl/httpdocs/2018/wp-content/themes/jaarverslag/functions.php on line 3
3.1 Bezoekers - Jaarverslag Texels Museum 2018

3.1 Bezoekers

3.1 Bezoekers

3.1 Bezoekers

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen mensen zijn die fysiek een bezoek brengen, maar ook bezoekers van onze online media.

Het bereik wordt gemeten aan de hand van bezoekersaantallen, entree-, winkel- en restaurantopbrengsten, bezoekers en volgers van onze online media en het bereik van media-exposure. We zien over bijna de gehele linie dat we beter hebben gepresteerd dan begroot en dan voorzien in de Meerjarenbegroting van het Strategisch Plan 2016-2020.

Daar waar sprake is van (een tijdelijke) daling als in het geval van de website van Ecomare, is dit te verklaren door vernieuwingen en keuzes daarbinnen.

 

3.1.1 Entreeopbrengsten – boven begroot

In 2018 was een lager bedrag aan entreeopbrengsten begroot dan het jaar ervoor. De licht stijgende lijn is daarmee losgelaten. Omdat er iets meer bezoekers zijn ontvangen is het resultaat toch iets boven de begroting uitgekomen, op € 3.351.000,-.

 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Entreeopbrengst (€) 3.051.000 3.142.000 3.278.000 3.360.000 3.351.000


Vooruitblik 2019
De entreeprijzen voor Museum Kaap Skil en Ecomare zijn verhoogd; we verwachten daardoor hogere entreeopbrengsten. Daar staat tegenover dat over elk verkocht entreeticket een hoger bedrag aan btw moet worden betaald (9% i.p.v. 6%).

 

3.1.2 Aantallen bezoekers – totaal conform begroot

In 2018 werden Ecomare, de Vuurtoren en de Oudheidkamer beter bezocht dan begroot, maar wel minder goed dan in de jaren 2017 en 2016. Museum Kaap Skil leverde in op de bezoekersaantallen; met name in de eerste 5 maanden van het jaar bleven deze erg achter. In totaal ontvingen de musea van STM in 2018 toch 441.487 bezoekers, bijna 1.500 meer dan begroot. De expositie over merklappen bij de Oudheidkamer werd door maar liefst 7.255 mensen bezocht. Ook de Vuurtoren kende opnieuw een recordjaar.

Aantal bezoekers 2013 2014 2015 2016 2017 2018 begroot 2019
Ecomare 263.453 263.469 270.637 263.326 269.671 267.960 267.000
Museum Kaap Skil 56.777 60.809 58.511 69.951 58.940 52.751 65.000
Oudheidkamer 4.679 5.771 6.498 4.800 6.796  7.255 7.000
Vuurtoren 103.985 107.142 109.123 111.389 112.922 113.521 110.000
Totaal 428.894 437.191 444.769 449.446 448.329 441.487 449.000


Vooruitblik 2019
Bij Ecomare verwachten we in 2019 267.000 bezoekers, vergelijkbaar met 2018. In 2019 is de verwachting dat er voor Museum Kaap Skil meer bezoekers aangetrokken kunnen worden door betere positionering en communicatie. De geplande ‘blockbusters’ zullen ook zorgen voor hogere bezoekersaantallen en de openingstijden worden verruimd. Daarom worden 65.000 bezoekers begroot. De Vuurtoren wordt begroot conform 2018, met 110.000 bezoekers. Bij de Oudheidkamer verwachten we 7.000 mensen te trekken.

 

3.1.3 Brutowinst restaurants en winkels

De omzet van de museumwinkels en restaurants is licht gestegen ten opzichte van 2017 en pakte hoger uit dan was begroot. Bij Ecomare zijn vooral meer pluche dieren, dropjes en kunstartikelen verkocht. Er werden minder boeken verkocht (wat mogelijk komt door stijgend gebruik van e-readers en internet) en de dalende tendens in de textielverkoop zette door.

In de restaurants was het effect van een warme zomer terug te zien in een stijging van het aantal verkochte ijsjes en frisdranken, en een daling in de verkoop van warme dranken en broodjes.

Voor alle museumwinkels en voor de restaurants van Museum Kaap Skil en Ecomare wordt blijvend gezocht naar nieuwe producten om het assortiment verder te verduurzamen.

 

Vooruitblik 2019
De begroting 2019 is ambitieuzer wat betreft de winst in de museumwinkels en – restaurants. Voor de winkels wordt een brutowinst van € 222.000,- begroot (€ 205.000,- begroot in 2018). Voor de museumrestaurants begroten we een brutowinst van € 424.000,-. In 2018 bedroeg dit € 405.000,-.

 

3.1.4 Online bezoekers en volgers en mediabereik: opnieuw groei

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

 • We delen onze collecties, erfgoed en bijzonderheden wereldwijd met zo veel mogelijk bezoekers. Dit kunnen ook bezoekers van onze online media zijn.
 • In 2020 kunnen mensen een virtueel kijkje nemen in musea en staan delen van de collectie online.
 • Groeiend aantal internetbezoekers en deelnemers aan social media (kwantitatieve én kwalitatieve meetgegevens).
 • In 2016 nulmeting en plan voor internetmarketing met targets. Groeiend aantal bezoekers, +5%.

 

Resultaten

In 2018 is de website van Museum Kaap Skil volledig vernieuwd. Nu is het mogelijk om online tickets te bestellen. In 2017 zijn we gestart met het bezoekersonderzoek bij de Vuurtoren, Museum Kaap Skil en bij Ecomare. 2018 was het eerste volledige jaar dat we het bezoekersonderzoek hebben uitgevoerd. Helaas is het aantal enquêtes dat is teruggestuurd alleen voor Ecomare representatief. In 2019 wordt bekeken hoe we hier beter mee om kunnen gaan en wordt geïnventariseerd welke andere methoden van bezoekersonderzoek kunnen worden ingezet.

Ook in 2018 hebben we de lijn voortgezet om steeds meer gebruik te maken van externe partijen voor vormgeving, nieuwsgaring en advies. In 2018 is een begin gemaakt met vaststellen van de merkpositionering van Museum Kaap Skil. In 2019 wordt deze afgerond. Ook de merkpositionering van Ecomare, de Vuurtoren en de Oudheidkamer staan voor 2019 op de planning.

Ontsluiten collectie
Er zijn al veel stappen gezet om deze doelen in 2020 te kunnen halen. De collectie en het erfgoed van Museum Kaap Skil zijn tegenwoordig goed zichtbaar op social media, en het streven is dat alleen maar te blijven uitbreiden. Daarnaast starten we in 2019 voor heel STM met een ambitieus collectieregistratieproject. Dit zal niet alleen de collecties nog beter ontsluiten, maar het ook mogelijk maken om in 2020 topstukken en deelcollecties online te presenteren.

Websites
De website ecomare.nl is in 2018 door 432.107 mensen bezocht. Daarmee heeft deze website het in 2018 minder goed gedaan dan in 2017. De reden hiervoor is de verandering in de opzet van de site per einde juni 2017: vanaf die tijd is de site meer gericht op stimuleren van het bezoek aan het centrum, en minder gericht op de wereldwijde informatievoorziening. Het voornaamste effect van deze wijziging is een sterk gestegen bezoek aan de ‘bezoek’-rubriek, met 510.617 paginaweergaven in 2018.

Het bezoek aan de website van Museum Kaap Skil (kaapskil.nl) kwam in 2018 op 42.564 bezoekers. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2017. De website van Museum Kaap Skil is in het voorjaar van 2018 geheel vernieuwd. Toch heeft dit nog niet geleid tot een aanmerkelijke verbetering van het bezoek aan de site. Verdere optimalisatie in 2019 is noodzakelijk.

In 2018 trok de website van de Vuurtoren (vuurtorentexel.nl) 38.331 bezoekers. Dat is vrijwel evenveel als in 2017.

In 2018 trok de website van de Oudheidkamer (oudheidkamertexel.nl) 7.992 bezoekers. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2017.

De website texelsmuseum.nl heeft als doel stakeholders en samenwerkingspartners te informeren over wat de stichting doet en wat de resultaten zijn. Daar maakten in 2018 4.271 mensen gebruik van.

Facebook en Twitter
Om nepnieuwsverspreiding tegen te gaan heeft Facebook aanpassingen gemaakt waardoor berichten van bedrijfspagina’s standaard onderaan de leeslijst worden weergegeven. Sinds 2018 tellen bij Twitter ‘gesloten accounts’ niet meer mee in het aantal volgers. Bij accounts met veel volgers kan dit voor een flinke daling in volgers zorgen.

Ondanks deze veranderingen zijn alle accounts van de Stichting in aantal volgers blijven groeien. De dierverzorgers van Ecomare leverden een bijdrage aan diverse film- en persactiviteiten. Met hun prachtige opnamen van de dieren wist Ecomare via social media een groot publiek te bereiken.

Voor Museum Kaap Skil steeg het aantal volgers op Facebook van 2.133 naar 2.242 (5,3%), voor Ecomare van 14.736 naar 15.959 (9,4%), voor de Vuurtoren van 1.109 naar 1.230 (12,5%) en voor de Oudheidkamer van 41 naar 78 (100%).

Ook op Twitter is er groei gebleven. Het aantal volgers van Museum Kaap Skil is toegenomen van 805 naar 870 (7,7%), voor Ecomare van 4.774 naar 4.784 (0,3%). Het Twitteraccount voor de Oudheidkamer is in 2018 niet actief geweest. Er is geen Twitter-account van de Vuurtoren. Hoewel er in 2018 groei is gebleven voor alle kanalen en alle accounts, ligt deze voor 2018 ver onder de vastgestelde KPI’s.

In 2018 is een start gemaakt met Instagram-accounts voor Ecomare, Museum Kaap Skil en de Vuurtoren. Voor dit kanaal zijn nog geen KPI’s vastgesteld. Eind 2018 lag het aantal volgers voor Ecomare op 1.670, voor Museum Kaap Skil op 241 en voor de Vuurtoren op 217.

 

Mediabereik

Free publicity
Over alle musea van STM is bijna wekelijks een pers- of nieuwsbericht te vinden in de lokale media (Texelse Courant, Texel Dit Weekend) en zeer regelmatig in de regionale pers (Noordhollands Dagblad en RTVNH). Op landelijke websites worden frequent nieuwsberichten overgenomen.


Media exposure Ecomare 2018

 • In 2018 zijn 1.101 artikelen (2017: 1.231) gepubliceerd met een verwijzing naar Ecomare (of gerelateerde zoekwoorden). De meeste artikelen verschenen in lokale media. Internationale artikelen kwamen vooral uit Duitsland.
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 118.868.841 lezers. In 2017 was dit aantal veel hoger (234.190.715 lezers). De berichten over de gestrande potvissen bereikten dat jaar zeer veel lezers.
 • Belangrijkste onderwerpen waarover werd geschreven waren reistips voor Texel (internationaal), het rapport over de zeehondenopvang, de schoonmaakactie van de honderden met olie besmeurde zwanen in Rotterdam, de levende vinvis bij een windmolenpark en de levende bultrug voor de kust van Texel.
 • Artikelen met het meeste bereik: in augustus een Amerikaans artikel over dieren die heel oud kunnen worden, met foto-credit Ecomare (12 miljoen lezers), in september een Duits artikel over golven op Texel, met vermelding Ecomare als leuk uitje en in juni een artikel over het wassen van de zwanen, met vermelding rol Ecomare (Nu.nl: 3 miljoen lezers).
 • Ecomare was dit jaar te zien in diverse landelijke tv-programma’s, waaronder het Jeugdjournaal en ‘Professors op pad’ met prof. mr. Pieter van Vollenhoven.


Media exposure Kaap Skil 2018

 • In 2018 zijn 354 artikelen (2017: 256) gepubliceerd met een verwijzing naar Museum Kaap Skil (of de gerelateerde zoekwoorden).
 • Het bereik van al deze artikelen gezamenlijk was 11.453.704 lezers (2017: 90.492.541) .
 • Belangrijkste onderwerpen: het TESO-stuurhuis, de poederdoos uit het Palmhoutwrak en toeristische artikelen over wat er te doen is op het eiland.
 • Artikelen met het meeste bereik: in oktober een artikel over het stuurhuis op de website van de NOS (2 miljoen lezers), een column over notariële zaken in de Telegraaf waarin de geldkist uit Museum Kaap Skil werd genoemd en aangeprezen (2 miljoen lezers), een Grieks artikel over de vondsten uit het Palmhoutwrak (715.000 lezers) en een persbericht over de poederdoos uit het Palmhoutwrak van de Universiteit van Amsterdam (695.000 lezers).


Advertenties
Toeristen op het eiland zijn te bereiken via de traditionele mediakanalen. Het advertentiebudget van STM wordt daarom met name ingezet op Texel. In het hoogseizoen plaatsen we advertenties in de Vakantiekrant, Texel Dit Weekend, TexelNu, zetten we busreclame in en plaatsen we MUPI-posters op veel bezochte plekken. Verder verspreiden we wervingsfolders en posters bij logiesverstrekkers. Daarnaast promoten we onze musea en activiteiten natuurlijk ook steeds meer via digitale agenda’s, websites, social media en mobiele apps.