3.4 STM – Sterke organisatie

3.4 STM – Sterke organisatie

3.4 STM – Sterke organisatie

 

In 2020 is STM een krachtige speler en een efficiënt en effectief werkende organisatie. Andere organisaties zoeken aansluiting bij STM.

 

3.4.1 Reserve-opbouw

STM bouwt sinds 2015 weer stevig aan haar reserves. Zelfs meer dan voorzien in de meerjarenbegroting. Dit heeft te maken met een uitgestippeld beleid, het besparen op personeel, meer entreeopbrengsten (minder kortingen) én meer bezoekers en het redelijk gelijk blijven van additionele baten. Doordat we in 2017 meer personeelskosten hadden (mede door langdurig zieken) en meer investeringen hebben gedaan, wordt in 2017 minder toegeschreven dan voorzien.

Resultaat totaal vanaf 2015 – 2017
1.043.000 werkelijk toegeschreven aan continuïteitsreserve
539.000 meerjarenbegroting


Unieke verdienstructuur
De inkomstenstructuur van STM is anders dan die van de meeste musea in Nederland. De bezoekers genereren via entreegelden, restaurants en winkels ruim 90% van het jaarlijkse budget. Subsidies bepalen slechts 6% van het STM-budget. En dat is uniek in Nederland waar de meeste musea zo’n 50% van hun budget behalen uit eigen inkomsten en de rest dus aangevuld wordt door subsidies (bron: benchmark).

 

3.4.2 Organisatie

Sinds 2015/2016 is het facilitair werken ingevoerd. De grootste kostenposten van STM zijn de nodige investeringen om achterstallig onderhoud weg te werken (automatiseringsinvesteringen) en personeelskosten. Deze kosten worden verderop toegelicht.

Facilitair werken
Het facilitair werken is in 2017 uitgebreid geëvalueerd. Ook zijn de nodige aanpassingen gedaan en afspraken gemaakt. De nadruk in 2018 ligt op verder professionaliseren, tools om projectmatig te kunnen werken en nog verdergaande automatisering. De afdelingen Communicatie, Expositie & Educatie, Techniek & ICT en Financiën & Administratie werken inmiddels bedrijfsbreed. Wat betreft in- en verkoop wordt frequent overleg gepleegd tussen locatiemanagers (van Kaap Skil, de Oudheidkamer en de Vuurtoren) en hoofd Receptie & Restaurant van Ecomare. Ook het boekingskantoor (waar groepen en scholen programma’s kunnen boeken) werkt inmiddels bedrijfsbreed maar dient nog verder te worden gefinetuned.

Telefooncentrale
Om telefoontjes bedrijfsbreed beter te kunnen beantwoorden, monitoren en voor alle locaties te kunnen verzorgen, wordt in 2018 geïnvesteerd in een VOIP tri-tel centrale.

 

3.4.3 Duurzaamheid

Vanuit het Strategisch Plan en onze missie proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. Ecomare heeft al het gouden Green Key-keurmerk. Voor Kaap Skil willen we dit in 2018 behalen.

We doen dit onder meer door:

 • Een groene energieleverancier: GreenChoice;
 • Energiegebruik beperken (ledlampen);
 • Warmte-koudeopslag;
 • Afval scheiden: ook in de musea heel nadrukkelijk;
 • Aanbod in winkels en restaurants zo duurzaam mogelijk;
 • Lokale producten af te nemen;
 • Inkoop groene schoonmaakmiddelen e.d.;
 • Onderzoek om de waterkwaliteit in de bassins en aquaria te verduurzamen;
 • Bewustzijn bij medewerkers aanwakkeren;
 • Een elektrische auto;
 • Fietsenplan;
 • Gebruik duurzame materialen in nieuwe exposities.

 

3.4.4 Aansluiting met anderen

STM wil een interessante en sterke partner zijn voor anderen. In de toekomst hopen we dat meer musea en organisaties op Texel aansluiting bij ons zoeken. Het verder professionaliseren van het facilitair bedrijf is hiervoor een must.

We zien nu al dat diverse partijen samenwerking zoeken. Ook STM is actief op zoek. Hieronder een aantal samenwerkingsverbanden uit 2017.

 • NIOZ en Wageningen Marine Research met o.a. de expositie Waddenstad, excursies naar een fuik, lezingen bij de expositie.
 • Greenpeace: met expositie in 2017 over koraalriffen.
 • SOS Dolfijn: vergaande gesprekken over samenwerking op het terrein van Ecomare.
 • In 2018 wordt een infopunt voor Nationaal Park gerealiseerd.
 • Koepelnotitie met Natuurmonumenten over hun te bouwen informatiecentrum.
 • We zijn in november 2017 lid geworden van Texels Ondernemers Platform, waar ook logiesverstrekkers zijn aangesloten (ambassadeurs!).
 • Op 7 december heeft Ecomare samen met Texels Welzijn 180 mensen mogen ontvangen in het kader van de Nationale Dag van de Vrijwilliger.
 • De directeur heeft diverse presentaties verzorgd voor onder andere de ondernemersvereniging van De Koog, De Lions en Rotary.
 • Ecomare kon zich na jaren van wachten toch aansluiten bij de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Een eerste product van die samenwerking wordt een nationale expositie op alle locaties over bijen. Deelnemers SNNC: Naturalis, het Natuurhistorisch (Rotterdam), Natuurmuseum Brabant (Tilburg), Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden), Natuurmuseum, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Museon (Den Haag), Teylers Museum (Haarlem), Universiteitsmuseum Utrecht, Twentse Welle (Enschede), Natura Docet (Denekamp) en Ecomare.

Risicobeheersing
In het jaarverslag over 2016 zijn de belangrijkste risico’s van de stichting uiteengezet. In 2017 is door de directie een risicoanalyse opgezet en besproken met de Raad van Toezicht. Tevens is in 2017 een bedrijfsbrede RI&E uitgevoerd, op basis waarvan een gedegen plan van aanpak is ontwikkeld. De eigen risicoanalyse is in deze RI&E meegenomen.

Risicomanagementsysteem
Eén keer per jaar zal intern het risicoprofiel van STM tegen het licht worden gehouden. Ook worden vanaf 2015 jaarlijks met de verzekeringsspecialist alle bedrijfsrisico’s besproken. Met behulp van zogenaamde kans-effect matrices wordt gekeken naar het verband tussen de kans en het effect van bepaalde risico’s. Vervolgens wordt door de directie per risico bepaald hoe om te gaan met het risico: vermijden, verminderen, overdragen/verzekeren of zelf dragen. De nadruk van dit gesprek lag in 2017 op het gebied van personeel en organisatie.

Verder wordt jaarlijks door de externe accountant tijdens de interim controle de administratieve organisatie onderzocht en de daarin verankerde maatregelen van interne controle.