3.3 Koesteren

3.3 Koesteren

3.3 Koesteren

Uit Strategisch Plan 2016-2020:

Doordat mensen in beweging worden gebracht om hun bijdrage te leveren, groeit de financiële en maatschappelijke steun voor ons historisch erfgoed, onze natuur/onze natuurlijke omgeving en onze zeedierenopvang.

Of men de intentie heeft – na bezoek of deelname – musea van STM te steunen, wordt gemeten in het continu bezoekersonderzoek voor Ecomare en Kaap Skil. Daarnaast is het aantal donateurs, vrienden, vrijwilligers en sponsors maatgevend om te bepalen of mensen en bedrijven ons daadwerkelijk gaan steunen.

 

3.3.1 Bereidheid tot steunen

Met de stelling dat een bezoek aan Ecomare in 2017 heeft bijgedragen aan de bewustwording van de kwetsbaarheid van het gebied en de wens het te willen koesteren is een meerderheid (63%) het eens tot zeer eens (388 respondenten).


Op de vraag of mensen Ecomare willen steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden geeft 21% aan wel tot zeker wel (daar liggen kansen als dit zo doorzet!). 42% zegt misschien en 37% geeft aan dit niet te zullen doen.


Voor Kaap Skil is gemeten of mensen meer weten over de kwetsbaarheid van ons erfgoed (de scheepswrakken) na een bezoek aan Kaap Skil. Ter indicatie: nu beaamt 69% dit. Op langere termijn met meer respondenten kunnen meer valide uitspraken worden gedaan.


Vragen we aan die mensen of ze lid willen worden van een vriendenclub dan hebben de meeste mensen geen interesse. Ook dit moeten we langer volgen en wellicht de vraagstelling aanscherpen.

3.3.2 Donateurs en sponsors

 

Resultaten 2017

Ecomare: inkomsten uit donaties
In 2017 zijn de inkomsten uit donaties – net als het aantal donateurs – min of meer gelijk gebleven aan 2016. Voor 2017 was € 275.000,- begroot aan inkomsten van de donateurs; gerealiseerd is € 270.000,-.

Ecomare: incidentele giften
Aan incidentele kleine en grote giften is in 2017 € 16.000,- binnengekomen.

Ecomare & Kaap Skil: bedrijfssponsoring
De inkomsten uit bedrijfssponsoring in 2017 zijn voor Ecomare € 16.000,-. In 2017 hebben we bij Museum Kaap Skil de eerste sponsor verwelkomd die een schip van de maquette heeft geadopteerd. In 2018 willen we hiervoor meer bedrijven benaderen.

Ecomare, Kaap Skil en de Oudheidkamer: fondsenwerving
Voor Kaap Skil en de Oudheidkamer zijn opnieuw subsidies aangevraagd en toegekend voor het onderhoud. Er is € 25.000,- extra geworven, een mooie aanvulling op de toegekende BRIM-subsidie en de restauratieregeling van provincie Noord-Holland.

Van de Vriendenloterij heeft Ecomare in 2017 € 3.000,- ontvangen.

Kaap Skil: vrienden
Voor Kaap Skil is een start gemaakt met het opbouwen van een ‘vriendenclub’. Deze groep zal inhoudelijk betrokken worden bij het museum en worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld lezingen.

Ecomare: vooruitblik 2018
In de meerjarenstrategie is ruimte ingebouwd voor het behouden van donateurs. Ecomare heeft donateurs nodig om te kunnen blijven doen wat we doen: namelijk dieren opvangen en mensen vertellen over hoe mooi deze dieren en hun habitat zijn. En hoe belangrijk het is dat we zuinig met de natuur omgaan. Voor 2018 is € 275.000,- begroot aan donateursinkomsten, € 11.000,- eenmalige giften en € 15.000,- sponsoring.

 

3.3.3 Vrijwilligers


De vrijwilligers van STM zijn absoluut onmisbaar geworden. Zij worden gewaardeerd om hun belangeloze inzet en hun bijdrage aan een positieve ervaring voor elke bezoeker. In 2017 hebben ruim 100 vrijwilligers zich ingezet op de verschillende locaties. De Oudheidkamer wordt sinds jaar en dag grotendeels door vrijwilligers gedragen. Ook bij Kaap Skil zijn vele vrijwilligers actief zoals de duikers (als suppoost), visrokers, touwslagers, molenaars en verhalenvertellers. Bij Ecomare hebben vrijwilligers in 2017 een flink aantal suppoostactiviteiten uitgevoerd in het museum. Enkele vrijwilligers ondersteunden de afdeling dierverzorging met onder meer schoonmaakwerkzaamheden en het transport van zeehonden. Dagelijks zijn er vrijwilligers die het buitenterrein van Ecomare opruimen. Dit is mede belangrijk vanwege het gevaar dat zwerfafval vormt voor de bruinvissen. Bijzonder zijn ook de vrijwilligers die meehielpen aan het in kaart brengen van de Walviscollectie van Ineke en Adrie Vonk.